Όροι Χρήσης

Θ. ΘΕΜΑ
Τέχνη.
1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Moda Europa EOOD, με το UIC BG 205224246, με έδρα και διεύθυνση διευθυντή Βουλγαρία Stara Zagora 6000, 58 Mitr. Metodi Kusev Blvd., εφεξής αναφερόμενη ως για συντομία, SUPPLIER και οι πελάτες, εφεξής «ΧΡΗΣΤΕΣ», της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Eviza BG, εφεξής «Eviza BG» και των προμηθευτών αγαθών.
                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
 Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών:
1. Όνομα του προμηθευτή: Moda Europa EOOD
2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Βουλγαρία, Stara Zagora 6000, Mitr. Μέθοδοι Kusev 58
3. Διεύθυνση για την άσκηση της δραστηριότητας και διεύθυνση για την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτές: Βουλγαρία, Stara Zagora, Mitr. Μεθόδιος Κούσεβ 58
4. Στοιχεία αλληλογραφίας: Βουλγαρία 6000 Stara Zagora, Mitr. Metodi Kusev 58, evizabg@abv.bg, τηλέφωνο: 0700 20 994
5. Είσοδος σε δημόσια μητρώα: UIC BG 205224246.
6. Εποπτικές αρχές:

 

(1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov ”, 2, τηλ.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Ιστότοπος: www.cpdp.bg

 

(2) Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών
Διεύθυνση: 1000 Sofia, 4A Slaveykov Square, 3ος, 4ος και 6ος όροφος, τηλ .: 02/980 25 24 fax: 02/988 42 18
hotline: 0700 111 22 Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.

 

7. Εγγραφή σύμφωνα με τον νόμο φόρου προστιθέμενης αξίας 38 BG 203869892.

                                     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Άρθρο 3

Το Eviza GR είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαθέσιμη στη διεύθυνση Διαδικτύου https: //www.eviza.gr/, μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις πώλησης και παράδοσης αγαθών που προσφέρει ο Πάροχος στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω :

1. Για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα προφίλ για να δείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR και να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών.

2. Να αναθεωρήσει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης ·

3. Να συνάψει με τους προμηθευτές συμβόλαια αγοράς και πώλησης και παράδοσης των αγαθών που προσφέρονται στην πλατφόρμα Eviza GR ·

4. Να πραγματοποιείτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής στην πλατφόρμα Eviza GR.

5. Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα Eviza GR ·

6. Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR μέσω της διασύνδεσης του ιστότοπου της Eviza GR, που διατίθεται στο Διαδίκτυο ·

7. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας Eviza GR στο Διαδίκτυο ·

8. Να ασκήσουν το δικαίωμά τους υπαναχώρησης, κατά περίπτωση, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 4
Ο πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.
Άρθρο 5

(1) Οι Χρήστες συνάπτουν με τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR σύμβαση αγοράς και πώλησης των αγαθών, στη διεύθυνση https: //www.eviza.gr/. Το συμβόλαιο συνάπτεται στα βουλγαρικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του παρόχου στην πλατφόρμα.

(2) Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για αγορά και πώληση αγαθών, ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR υποχρεούται να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Χρήστη για τα αγαθά που καθορίζεται από αυτόν μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο από την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης με τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR.

(3) Οι χρήστες θα πληρώνουν στον Πάροχο της πλατφόρμας Eviza GR αποζημίωση για τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους, που καθορίζονται στην πλατφόρμα Eviza GR και τους παρόντες γενικούς όρους. Η αμοιβή είναι στο ποσό της τιμής που ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα Eviza GR.

(4) Το άτομο που θα παραδώσει τα αγαθά που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες εντός των όρων και υπό τους όρους που καθορίζονται στην πλατφόρμα Eviza GR και σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους θα επιλεγεί μέσω της πλατφόρμας Eviza GR.

Άρθρο 6

(1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου και του Άρθρου Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των χρηστών του ιστότοπου γίνονται από τα άτομα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

                          εγγραφή για χρήση του Eviza GR
Άρθρο 7

(1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Eviza GR για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση ή να ακολουθήσει τη διαδικασία “Πληρωμή ως επισκέπτης” από τον ιστότοπο του Παροχέα, ο οποίος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, πραγματοποιώντας διαδικτυακή εγγραφή στον ιστότοπο του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτήν.

(3) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα του και πατώντας τα κουμπιά “Εγγραφή”, ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς χωρίς όρους. Θεωρείται ότι ο Χρήστης είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους και τους αποδέχεται εάν έχει περάσει από τη διαδικασία “Πληρωμή ως επισκέπτης”

(4) Ο πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση e-mail που υποδεικνύει ο Χρήστης. Δημιουργείται ένας λογαριασμός του χρήστη και προκύπτουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ του και του παρόχου στην πλατφόρμα Eviza GR.

(5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τα δεδομένα που ορίζονται στην καταχώρισή του σε περίπτωση αλλαγής.

            ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 8
Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης για τα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα Eviza GR.
Άρθρο 9
Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση αγοράς και πώλησης των αγαθών στην πλατφόρμα Eviza GR σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Διεξαγωγή εγγραφής στην πλατφόρμα Eviza GR και παροχή των απαραίτητων δεδομένων, εάν ο χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην πλατφόρμα Eviza GR ·

(2) Σύνδεση στο σύστημα παραγγελιών στην πλατφόρμα Eviza GR με ταυτοποίηση με όνομα και κωδικό πρόσβασης.

(3) Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα Eviza GR και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα εμπορευμάτων προς αγορά (“Καλάθι”).

(4) Επιλογή αγαθών και των χαρακτηριστικών τους (χρώμα, μέγεθος κ.λπ.) από τον κατάλογο των εμπορευμάτων για αγορά στην πλατφόρμα Eviza GR, για την οποία συνάπτεται σύμβαση πώλησης ·

(5) Παροχή δεδομένων για την παράδοση ·

(6) Επιλογή μεθόδου και στιγμή για την πληρωμή της τιμής.

(7) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

(8) Όλα τα είδη στην πλατφόρμα Eviza GR παράγονται σε σχέση με ύψος εντός 163 – 165 cm.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Άρθρο 10

 

(1) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR και οι Χρήστες συνάπτουν ξεχωριστά συμβόλαια για αγορά και πώληση αγαθών, που ζητήθηκαν από τους Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέγονται με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα αγαθών για αγορά.

(2) Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα Eviza GR μπορεί να οργανώσει από κοινού και ταυτόχρονα την παράδοση των εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν με τα ξεχωριστά συμβόλαια αγοράς και πώλησης, μέσω μιας εταιρείας ταχυμεταφορών που επέλεξε.

(3) Τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά δεν επηρεάζει και δεν επηρεάζει τις συμβάσεις για την πώληση άλλων αγαθών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ποιότητα ενός καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης ορισμένων αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών που παραδίδονται στον καταναλωτή.

 

Άρθρο 11

 

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.

 

Άρθρο 12

 

Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή για τα μεμονωμένα συμβόλαια πώλησης ταυτόχρονα κατά την παραγγελία των αγαθών ή την παράδοσή τους με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. μέσω της μεθόδου ηλεκτρονικής πληρωμής PayPal express checkout ·

2. με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων μέσω ταχυμεταφοράς.

 

Άρθρο 13

 

(1) Τα έξοδα παράδοσης πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τον Χρήστη, καθώς η τιμή της παράδοσης στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Χρήστη είναι 10,00 ΕΥΡΩ.

(2) Η τιμή της παράδοσης σύμφωνα με την παρ. 1 πληρώνεται μαζί με την τιμή των αγορασθέντων αγαθών μέσω του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει ο Χρήστης.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΟΥ      ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Άρθρο 14

 

Οι κανόνες αυτής της ενότητας VII αυτών των γενικών όρων ισχύουν μόνο για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στην Eviza GR, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του Νόμου περί προστασία των καταναλωτών, ο νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και η οδηγία 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

 

Άρθρο 15

 

(1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Eviza GR καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα Eviza GR.

(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα Eviza GR.

(3) Η αξία του κόστους αποστολής και μεταφοράς που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών καθορίζεται από τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(4) Οι μέθοδοι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα Eviza GR.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στην πλατφόρμα Eviza GR πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας Eviza GR ή μέσω e-mail.

 

Άρθρο 16

 

(1) Ο καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα πληρώσει στον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR την τιμή παράδοσης των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσής τους, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που παρέχονται στην πλατφόρμα Eviza GR ή μετρητά κατά την παράδοση κατά την παραλαβή των αγαθών.

(2) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη ισούται ή υπερβαίνει τα 1000 ευρώ, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με μεταφορά ή κατάθεση στον λογαριασμό πληρωμής του Παροχέα.

 

Άρθρο 17

 

(1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να δηλώσει κάποιο λόγο, να αποσύρει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τους προμηθευτές που επιλέχθηκαν μέσω της πλατφόρμας Eviza GR μέσω της ενιαίας φόρμας για απόσυρση από το συμβόλαιο, διαθέσιμο στον ιστότοπο του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR στη διεύθυνση https://eviza.gr/

Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. για παράδοση αγαθών, παραγγελίας του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις ·

2. για την παράδοση αγαθών, τα οποία λόγω της φύσης τους ενδέχεται να επιδεινώσουν την ποιότητά τους ή να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής ·

3. για παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, τα οποία αποσφραγίζονται μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους που σχετίζονται με την υγιεινή ή την προστασία της υγείας

4. για την παράδοση εμπορευμάτων, τα οποία μετά την παράδοσή τους και λόγω της φύσης τους έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά, από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν ·

5. για παράδοση σφραγισμένων ηχογραφήσεων ή εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή, τα οποία αποσφραγίζονται μετά την παράδοση ·

6. για παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την παράδοση τέτοιων εκδόσεων.

(3) Όταν ο πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών που καθορίζονται στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. του προϊόντος. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, θα ισχύουν από την ημερομηνία της παροχής τους. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης βάσει αυτού του άρθρου απευθείας στον πάροχο μέσω της ενιαίας φόρμας ανάληψης που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Ο πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR στη διεύθυνση https://eviza.gr/

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να αποσυρθεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Πάροχος θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε η απόφαση του καταναλωτή να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πάροχος επιστρέφει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κόστος για τον καταναλωτή.

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος άρνησης, τα έξοδα επιστροφής των παραδιδόμενων αγαθών αφαιρούνται από τα ποσά για επιστροφή βάσει της παραγράφου. 4, εκτός από τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής οργανώνει τον εαυτό του και με δικά του έξοδα την επιστροφή των αγαθών. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης των αγαθών όταν ο καταναλωτής έχει επιλέξει ρητά μια μέθοδο παράδοσης των αγαθών εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα αγαθά που λαμβάνει ο Πάροχος στην πλατφόρμα και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς του κατά τη διάρκεια της παραγράφου. 1.

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Πάροχο στέλνοντας γραπτή δήλωση στον Πάροχο μέσω της τυπικής φόρμας για απόσυρση από τη σύμβαση μέσω email: info@eviza.gr

(8) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα Eviza GR δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής αποδείξει ότι έχει στείλει τα αγαθά, ανάλογα σε ποιο από τα δύο είχαν συμβεί νωρίτερα.

(9) Εκτός από το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα σε νομική εγγύηση 2 ετών για τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, που εγγυάται ο νόμος περί προστασίας καταναλωτών.

 

Άρθρο 18

(1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει για αντικατάσταση αγορασθέντων αγαθών εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, μέσω του εντύπου ανταλλαγής, σε περίπτωση που τα παραληφθέντα αγαθά δεν αντιστοιχούν στα αγαθά που παραγγέλθηκαν για αγορά ή έχουν ελαττωματικό εργοστάσιο.

(2) Ο καταναλωτής παρουσιάζει τα αγορασθέντα αγαθά για αντικατάσταση το αργότερο 14 ημέρες παραλαβής, αποστέλλοντάς τα στον Προμηθευτή μέσω κούριερ, υποχρεωτικά παρουσιάζοντας μια απόδειξη για τα αγορασμένα αγαθά, ή επί τόπου στον φυσικό ιστότοπο του Προμηθευτή.

(3) Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δεχτεί την υποβληθείσα αντικατάσταση εάν διαπιστώσει μόλυνση ή ζημιά των εμπορευμάτων, καθώς και εάν δεν έχει επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία.

(4) Ο προμηθευτής αντικαθιστά τα αγορασθέντα αγαθά με άλλο προϊόν του ίδιου τύπου και ποιότητας, ή ελλείψει αυτών – με προϊόν της επιλογής του πελάτη για την ίδια αξία. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει προωθηθεί σε μειωμένη τιμή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει με άλλο προϊόν στην ίδια τιμή που ο πελάτης έχει πράγματι πληρώσει στον Προμηθευτή.

(5) Τα εμπορεύματα που γίνονται σε παραγγελίες μεμονωμένων μεγεθών δεν υπόκεινται σε επιστροφή και ανταλλαγή, εκτός εάν υπάρχει εργοστασιακό ελάττωμα.

(6) Κατά την άσκηση του δικαιώματος ανταλλαγής, το κόστος επιστροφής των αγαθών και η παράδοση των αγαθών με τα οποία αντικαθίσταται βαρύνει τον Χρήστη.

 

Άρθρο 19

(1) Ο όρος παράδοσης των αγαθών καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Eviza GR.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR δεν έχουν καθορίσει έναν όρο παράδοσης, η διάρκεια παράδοσης των αγαθών είναι 10 ημέρες, από την ημερομηνία της αυτόματης επιβεβαίωσης μέσω e-mail της παραγγελίας .

(3) Σε περίπτωση παραγγελίας που υποβλήθηκε την Κυριακή ή σε επίσημη μη εργάσιμη ημέρα, η παραγγελία θα υποβληθεί σε επεξεργασία την πρώτη εργάσιμη ημέρα και ο όρος παράδοσης θα υπολογιστεί αναλόγως όχι νωρίτερα από αυτήν την ημέρα, ακόμη και αν έχει γίνει αυτόματη επιβεβαίωση έχει ληφθεί πριν.

(4) Εάν ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον καταναλωτή και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε.

 

 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Άρθρο 20

(1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Eviza GR οργανώνει την παράδοση και παράδοση των αγαθών στον Χρήστη εντός του όρου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν ο όρος υπό παρ. 1 δεν συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Eviza GR οργανώνει την παράδοση και παράδοση των αγαθών εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αυτόματης επιβεβαίωσης μέσω e-mail της παραγγελίας.

 

Άρθρο 21

(1) Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά μετά την παράδοση και την παράδοση και εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για άμεση ειδοποίηση του Προμηθευτή στο καθορισμένο e-mail για επικοινωνία.

(2) Εάν ο Χρήστης δεν ειδοποιήσει τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR σύμφωνα με την παρ. 1 τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα ότι πληρούν τις απαιτήσεις, εκτός από κρυμμένα ελαττώματα.

 

Άρθρο 22

Για τις περιπτώσεις που δεν διευθετούνται σε αυτήν την ενότητα, ισχύουν οι κανόνες εμπορικής πώλησης, που ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Νόμο περί Υποχρεώσεων και Συμβάσεων.

 

προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Άρθρο 23

(1) Ο πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(2) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR θα στείλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση e-mail, η οποία υποδείχθηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής.

(3) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα στην τελική συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά τη διαφωνία του.

(4) Ο Χρήστης ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR έχει το δικαίωμα να στέλνει ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη ή στον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου ή προσφορών για αγορά αγαθών, ενώ υπάρχει εγγραφή του Χρήστη ή του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του παρόχου στην πλατφόρμα Eviza GR.

(5) Ο Χρήστης ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη ή του Χρήστη όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR.

 

Άρθρο 24

(1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοίνωση “Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα και κωδικούς πρόσβασης”, που διατίθεται στη διεύθυνση: info@eviza.gr

 

τροποποιήσεις και πρόσβαση στους γενικούς όρους

 

Άρθρο 25

(1) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο της πλατφόρμας Eviza GR, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει κατάλληλα όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες.

(2) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα επηρεάσει τον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) μετά τη ρητή ειδοποίησή του από τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της περιόδου των 14 ημερών ότι τους απορρίπτει.

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή του ότι τους απορρίπτει.

C) με τη ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του λογαριασμού του στον ιστότοπο του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR, σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν αποτέλεσμα σε αυτόν.

 

Άρθρο 26

Ο πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR δημοσιεύει αυτές τις γενικές συνθήκες στη διεύθυνση https://eviza.gr/%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce % b9-% cf% 8c% cf% 81% ce% bf% ce% b9 / μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

 

 

Αναστολή σύμβασης

 

Άρθρο 27

Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR λήγουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. κατά τον τερματισμό και την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης ·

2. με αμοιβαία συναίνεση των μερών γραπτώς ·

3. σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ·

4. σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς ·

5. σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του χρήστη στην πλατφόρμα Eviza GR, οπότε τα συμβόλαια πωλήσεων που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί θα παραμείνουν σε ισχύ και θα εκτελεστούν ·

 

Άρθρο 28

Ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς δέουσα αποζημίωση να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Eviza GR κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, νομοθεσία στη Βουλγαρία, γενικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες ή γενικά αποδεκτούς κανόνες και πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Άρθρο 29

Το συμβόλαιο εξ αποστάσεως πώλησης θα θεωρείται άκυρο εάν ο Χρήστης έχει επιλέξει να πληρώσει με μετρητά κατά την παράδοση και σωρευτικά:

1. μην πληρώνετε το τιμολόγιο κατά την παράδοση μέσω courier ή

2. έχει δώσει λανθασμένη ή ανακριβή διεύθυνση

3. δεν βρίσκεται στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση την ημέρα της παράδοσης και δεν απαντά στα τηλέφωνα που υποδεικνύονται για επαφή, με σκοπό τη διευθέτηση της παραλαβής των εμπορευμάτων.

 

 

ευθύνη

 

Άρθρο 30

Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να αποδεσμεύσει από τον Πάροχο σε περίπτωση αγωγών και άλλων αξιώσεων τρίτων (είτε δικαιολογούνται είτε όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δικηγόρου και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με -εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, (2) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραγωγής, δικαιωμάτων μετάδοσης ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) παράνομη μεταφορά σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη για τον όρο και βάσει τους όρους της σύμβασης και (4) ψευδή δήλωση της παρουσίας ή της απουσίας της ποιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

 

Άρθρο 31

Ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων συμβάντων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων παραγγελιών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

 

Άρθρο 32

(1) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τον Χρήστη σε τρίτους.

(2) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR και οι διανομείς που επέλεξε ο ίδιος δεν φέρουν ευθύνη για ζημίες σε ακίνητα ή μη ιδιοκτησία, εκφραζόμενα σε απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του Eviza GR και συμπεράσματος συμβόλαια αγοράς, πώληση με τον Πάροχο στην πλατφόρμα Eviza GR.

(3) Ο πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.

(4) Ο πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις βάσει των προϊόντων, ειδήσεων και άρθρων στην πλατφόρμα Eviza GR.

 

Άρθρο 33

(1) Ο πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και επακόλουθη απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμός πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλεια ή αλλαγή δεδομένων που προέκυψε ως αποτέλεσμα εσφαλμένης αναγνώρισης τρίτου μέρους, η οποία παρουσιάζεται στον Χρήστης, εάν οι περιστάσεις μπορούν να κριθούν ότι αυτό το άτομο είναι ο Χρήστης.

 

Άρθρο 34

Ο Πάροχος της πλατφόρμας Eviza GR δεν είναι υπεύθυνος για τη μη εκτέλεση μιας παραγγελίας σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει παράσχει λανθασμένα, ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ελλιπούς ή ανακριβούς διεύθυνσης ή του αριθμού τηλεφώνου.

 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 35

(1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR υποχρεούνται να προστατεύουν αμοιβαία τα δικαιώματα και τα νομικά τους συμφέροντα, καθώς και να διατηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία έχουν γίνει ιδιοκτησία τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και αυτούς τους γενικούς όρους .

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα Eviza GR υποχρεούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου σύμβασης να μην δημοσιοποιούν γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ διαδικτύου, προσωπικούς ή δημόσιους ιστότοπους κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημόσια.

 

Άρθρο 36

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων σε ένα ειδικό συμβόλαιο μεταξύ του Παροχέα στην πλατφόρμα Eviza GR και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

 

Άρθρο 37

Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

 

Άρθρο 38

(1) Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται στα ζητήματα που δεν επιλύονται στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπέμψει όλες τις διαφορές με τον Πάροχο σχετικά με την εφαρμογή αυτής της σύμβασης στην πλατφόρμα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) εκτός δικαστηρίου, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr / main /? event = main.home.show. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για επίλυση της διαφοράς εκτός δικαστηρίου, τα μέρη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά στα αρμόδια βουλγαρικά δικαστήρια και στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.

 

Άρθρο 39

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες του https://eviza.gr/ από το 2021

 

 

Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 

Τυπικές οδηγίες για ακύρωση:

I. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος.

ΙΙ. Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, χωρίς να δώσετε λόγους, εντός 14 ημερών.

III. Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτοι εκτός του μεταφορέα και που καθορίσατε από εσάς, έχετε συνάψει την κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στη διεύθυνση https://eviza.gr/ και για την απόφασή σας να αποσυρθείτε από τη σύμβαση με μια σαφή εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυπική φόρμα ανάληψης που παρέχεται, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το τυπικό έντυπο ανάληψης ή άλλη σαφή αίτηση ανάληψης στον ιστότοπό μας https://eviza.gr/.

Για να συμμορφωθείτε με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

IV. Επίδραση άρνησης.

Εάν αποσύρετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με τη μέθοδο αποστολής που έχετε επιλέξει, εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο αποστολής, που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώνετε για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από τη σύμβαση Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίσατε από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιστροφή χρημάτων δεν θα σας κοστίσει.

Έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή έως ότου μας παράσχετε απόδειξη ότι έχετε στείλει τα αγαθά, όποιο συμβεί πρώτο.
Πρέπει να αναλάβετε το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων. Το κόστος δεν αναμένεται να υπερβεί περίπου το ποσό για παράδοση ή τυπική υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα της δοκιμής τους, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και την ορθή λειτουργία τους.

Πρόσθετες πληροφορίες χρήστη δείτε https://eviza.gr/

Navigation
Close

Καλάθι μου

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Great to see you here!

A password will be sent to your email address.

"Вашите лични данни ще бъдат използвани за подобрена ползваемост на този сайт, за да управлявате достъпа до профила си, както и за други цели, описани в нашите Правила за поверителност и "бисквитки" privacy policy."

Already got an account?

Close

Categories